Book Details

 • Home
 • Piąta dyscyplina
Piąta dyscyplina

Piąta dyscyplina

Peter Senge

Average rating

Jak stać się organizacją uczącą się i naturalnie rozwijać kompetencje pracowników?

Książka „Piąta Dyscyplina” autorstwa Petera Senge to niezwykle ważna lektura dla każdej osoby zarządzającej, która chce osiągnąć sukces w biznesie. Autor przedstawia w niej pięć kluczowych elementów, które są niezbędne do osiągnięcia doskonałości organizacyjnej i budowy organizacji uczącej się: myślenia systemowego, mistrzostwa osobistego, modeli mentalnych, wspólnej wizji i uczenia się zespołowego.

 

„Piąta Dyscyplina” ukazuje, jak ważne jest holistyczne podejście do zarządzania organizacją i jakie korzyści płyną z rozumienia złożonych zależności między elementami systemu. Senge pokazuje, jak zastosowanie myślenia systemowego pozwala na podejmowanie bardziej świadomych decyzji i adaptowanie się do zmieniających się warunków rynkowych. Książka skupia się także na behawioralnym modelowaniu, czyli na tym, jakie zachowania i postawy pracowników wpływają na funkcjonowanie organizacji. Senge udowadnia, jak ważne jest budowanie kultury organizacyjnej, opartej na szacunku, zaufaniu, otwartości i współpracy.

Mamy tu też świetny rozdział poruszający tematykę mistrzostwa osobistego, czyli tego, jakie cechy i umiejętności powinien posiadać lider, aby skutecznie zarządzać organizacją. Książka przedstawia też znaczenie budowania wspólnej wizji oraz zespołowego uczenia się, które pozwalają na mobilizowanie pracowników do wspólnych działań i osiągania ambitnych celów.

Firmy rozwijają się, kiedy rozwijają się ludzie w nich pracujący. Rozwój jest zgodny z ludzką naturą, jak zatem stworzyć warunki i zarządzać w taki sposób, żeby tworzyć środowisko w którym uczenie się przychodziło naturalnie? Zastosuj pięć poniższych elementów.

 

Myślenie systemowe

Myślenie systemowe jest kamieniem węgielnym organizacji uczącej się. Obejmuje ono dostrzeganie wzajemnych powiązań i wzorców, a nie stałych, czarno białych migawek. To sposób myślenia, który pozwala na postrzeganie rzeczywistości jako całości, złożonej z elementów wzajemnie ze sobą powiązanych i oddziałujących na siebie. Myślenie systemowe zakłada, że wszystkie elementy w systemie są ze sobą powiązane i wpływają na siebie nawzajem, co wymaga holistycznego podejścia do analizy i podejmowania decyzji. Dzięki temu, myślenie systemowe pozwala na przewidywanie skutków działań i podejmowanie bardziej świadomych decyzji.

Stosowanie myślenia systemowego wymaga od pracowników umiejętności analizy i dostrzegania zależności między elementami systemu. Wymagane są także umiejętności pracy w zespole i współpracy z innymi pracownikami. Pracownicy powinni być w stanie identyfikować problemy w systemie oraz proponować rozwiązania, które uwzględniają całość systemu, a nie tylko jego pojedyncze elementy.

 

Istnieje jedenaście praw myślenia systemowego:

 

 1. Dzisiejsze problemy wynikają z wczorajszych rozwiązań.

Wcześniejsze działania mają niezamierzone konsekwencje, które tworzą nowe wyzwania. Musisz wziąć pod uwagę długoterminowy wpływ zastosowanych wcześniej rozwiązań.

 1. Im mocniej naciskasz, tym mocniej system odpycha.

Agresywne interwencje często pogarszają problemy z powodu sprzężenia zwrotnego i oporu. Zmiana wymaga zrozumienia przyczyn źródłowych, a nie tylko objawów.

 1. Zachowanie staje się lepsze, zanim się pogorszy.

Szybkie rozwiązania mogą wydawać się rozwiązaniem problemu, ale tylko go wypierają. Podstawowe problemy w końcu powrócą, często z większą siłą. Prawdziwe rozwiązania wymagają cierpliwości.

 1. Łatwe rozwiania często prowadzą do punktu wyjścia.

Skróty i rozwiązania objawowe omijają prawdziwe zrozumienie. Unikanie złożoności dzisiaj tworzy większą złożoność jutro. Stawiaj czoła problemom od samego początku.

 1. Lekarstwo może być gorsze od choroby.

Dobrze zaplanowane rozwiązania mogą spowodować nieprzewidziane szkody. Interwencja bez zrozumienia systemu może wprowadzić niestabilność i nowe problemy. Najpierw zrozum, a następnie ostrożnie ulepszaj.

 1. Szybciej znaczy wolniej.

Zbyt intensywne dążenie do zmian grozi oporem. Trwała zmiana wymaga stopniowego budowania zrozumienia, zaangażowania i pokazywania nowych możliwości. Szybki postęp może oznaczać późniejszy szybki regres.

 1. Przyczyna i skutek nie są ściśle powiązane w czasie i przestrzeni.

Problemy powstają w wyniku kumulacji przeszłych działań, prawie zawsze z opóźnieniami między przyczyną a skutkiem. Szukaj przyczyn źródłowych poza tu i teraz”.

 1. Małe zmiany mogą przynieść duże rezultaty.

Obszary o największej sile oddziaływania są często najmniej oczywiste. Rozwiązania nie muszą być duże, aby były skuteczne, jeśli zostaną zastosowane w krytycznych punktach. Zidentyfikuj i zmień obszary o wysokiej dźwigni.

 1. Możesz mieć ciastko i zjeść ciastko, ale nie oba naraz.

Istnieją kompromisy między celami krótkoterminowymi i długoterminowymi. Zrównoważ natychmiastowe potrzeby z trwałymi wynikami.

 1. Podzielenie słonia na pół nie daje dwóch małych słoni.

Systemu nie da się rozłożyć na niezależne części. Całość jest większa niż suma jej części. Badaj systemy w całości.

 1. Nie ma winnych – wszyscy jesteśmy częścią tego samego systemu.

Problemy wynikają ze złożonych systemów, a nie z błędów jednostek. Obwinianie prowadzi do defensywy, a nie zrozumienia. Skup się na rozwiązaniach, a nie na osądach.

 

Myślenie systemowe pomaga zidentyfikować zmiany o dużym znaczeniu dla poprawy poprzez dostrzeganie podstawowych struktur, a nie pojedynczych zdarzeń. Ujawnia powtarzające się archetypy systemów. Od ich poznania do umiejętnej zmiany droga jest znacznie łatwiejsza.

 

Mistrzostwo osobiste

Chodzi o umiejętność rozwijania własnego potencjału i zdolności do nauki oraz dostrzegania własnych ograniczeń. Mistrzostwo osobiste obejmuje także umiejętność radzenia sobie z trudnymi sytuacjami, zarządzania emocjami i rozwój własnej świadomości. W praktyce oznacza to rozwijanie umiejętności poznawczych, emocjonalnych i społecznych, które pozwalają na lepsze zrozumienie samego siebie oraz na interakcję z innymi w sposób bardziej efektywny i konstruktywny.

 

Modele myślowe

To sposoby myślenia i postrzegania rzeczywistości, które kształtują nasze działania i decyzje. Modele myślowe to wewnętrzne reprezentacje rzeczywistości, które sami tworzymy na podstawie naszych doświadczeń, przekonań, wartości i spostrzeżeń.

Modele myślowe wpływają na nasze zachowania, bo kształtują nasze przekonania i wartości, a także wpływają na to, jak postrzegamy zdarzenia i sytuacje wokół nas. Po prostu to przez ich pryzmat postrzegamy i tłumaczymy sobie świat. Modele myślowe mogą być zarówno świadome, jak i nieświadome, a ich wpływ na nasze działania może być pozytywny lub negatywny.

W kontekście organizacji, modele myślowe dotyczą sposobu, w jaki ludzie myślą o pracy, procesach biznesowych, relacjach z klientami i partnerami biznesowymi.

Jeśli organizacja ma osiągnąć sukces, powinna być w stanie zidentyfikować i zmienić negatywne modele myślowe swoich pracowników. Negatywne, to znaczy te, które prowadzą do nieskutecznych działań i niepożądanych wyników.

 

Wspólna wizja

To jasne wyobrażenie o tym, czego organizacja chce osiągnąć w przyszłości. Ma zawierać elementy aspiracji i motywacji. Wspólna wizja to coś więcej niż zwykłe cele, a nawet cele strategiczne – jest to wizja, która łączy i motywuje pracowników oraz inspiruje ich do wspólnych działań.

Aby wspólna wizja była skuteczna, musi być tworzona we współpracy z pracownikami, a nie narzucana przez kierownictwo. Wspólna wizja powinna wynikać z wartości i aspiracji całej organizacji, a nie tylko jej liderów. Ważne jest, aby wszyscy pracownicy mieli poczucie, że są częścią procesu tworzenia wizji i mają wpływ na jej kształt. Powinna być jasna i łatwa do zrozumienia, aby każdy pracownik mógł ją powtórzyć i czuć się z nią związany. Powinna też być zgodna z misją i wartościami organizacji. Wspólna wizja powinna mobilizować pracowników do wspólnych działań i podejmowania rozsądnego ryzyka w celu jej realizacji.

 

Zespołowe uczenie się

To proces, w którym zespół ludzi pracuje razem, aby osiągnąć wspólny cel poprzez dzielenie się wiedzą i doświadczeniem oraz poprzez refleksję nad własnymi działaniami i wynikami. Zespołowe uczenie się polega na budowaniu atmosfery wzajemnego szacunku, otwartości i zaufania w zespole, co pozwala na swobodną wymianę pomysłów i opinii. Zespół ma uczyć się na błędach i sukcesach. Jego członkowie stają się przez to coraz bardziej skutecznymi i efektywnymi pracownikami.

Ta dyscyplina wymaga od pracowników umiejętności współpracy, otwartości na różnorodność poglądów i doświadczeń, a także umiejętności słuchania i aktywnego udziału w dyskusjach. Pracownicy powinni być gotowi do dzielenia się swoją wiedzą i doświadczeniem oraz do przyjmowania informacji od innych członków zespołu. Ważne jest, aby każdy członek zespołu czuł się odpowiedzialny za postęp całego zespołu, a nie tylko za swoje indywidualne zadania.

 

Może Cię zainteresować:

https://www.ksiazkawpigulce.pl/book/dare-to-lead/

Przebij się!

 

Realizacja genialnych pomysłów

*Powyższy artykuł nie jest substytutem przeczytania opisywanej książki. Oryginalny tekst ma nieporównywalnie większy potencjał edukacyjny. Jeśli powyższy opis trafia w Twoje potrzeby, koniecznie przeczytaj książkę na podstawie której powstał. www.ksiazkawpigulce.pl